Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene beginselen - Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen tussen de vennootschap COCHET PIERRE SPRL, 37 High Street, Ciplet 4260, info@materiel-piscine.eu, (hierna te noemen "verkoper") en de koper surfer (hierna te noemen "de Koper") door de verkoper e-shop op de website http://www.materiel-piscine.eu (hierna "de website").

Alle handelsbetrekkingen tussen Cochet PIERRE SPRL, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.727.901 (RPM Huy), en de opdrachtgever wordt beheerst door deze Voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt in het nemen van kennis en voorafgaande aanvaarding van deze voorwaarden door de Koper. Om deze aanvaarding te tonen, Koper zal, alvorens te bestellen, check validatie en klik op de knop "Verstuur Order" Door deze acties, de koper:

- Verklaart en geeft toe dat het hebben van een perfecte kennis van deze voorwaarden,
- Accepteert deze voorwaarden,
- Doet afstand in welke hoedanigheid dan ook, op elk moment en in welke vorm dan ook, of anderszins afwijken van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door de verkoper en koper aanvaard.

Cochet PIERRE bvba behoudt zich het recht voor om op elk moment van de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2: Identificatie en registratie van de koper

Om te bestellen op de website, dient Koper zich eerst identificeren door het invullen van het inschrijfformulier voor dit doel. Koper moeten hun naam, voornaam, e-mailadres en geboortedatum te bieden.
De door Koper gegeven informatie moet juist, volledig en bijgewerkt worden zo snel mogelijk.

Het e-mailadres vermeld op het formulier wordt beschouwd als een persoonlijk adres alle berichten die door de verkoper worden verzonden, dient de koper ervoor te zorgen de geldigheid ervan en haar updaten.

Tijdens de registratie, de koper kiest een gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord: De koper zal bestellingen te plaatsen met behulp van deze ID en wachtwoord.

Aan het einde van het registratieproces, de verkoper onmiddellijk een bericht sturen naar het e-mailadres van de koper bevestigt haar aanvraag tot registratie en herinnerde hem aan zijn ID en wachtwoord.

Artikel 3: Bestellingen

De aanbiedingen van Cochet PIERRE SPRL, zijn vrijblijvend over leveringstermijnen, die altijd worden gegeven voor alleen informatie. Laattijdige leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot de betaling van boetes, schade, subrogatie of ontbinding van de overeenkomst afhankelijk COCHET PIERRE SPRL. Elke wijziging in de opdracht annuleert de overeengekomen leveringsdatum.

De bestelde producten zijn, bij de klant verzonden door Bpost, DHL of verwijderd op het hoofdkantoor van COCHET PIERRE SPRL door de klant. De informatie van de klant bij het invoeren van de order hem aansprakelijk in geval van wanbetaling informatie of een fout in de levering details van niet toe te staan de bezorger aan de levering te maken.

Cochet PIERRE SPRL akkoord met bestellingen die via de website van de voorraden te vervullen. In geval van niet beschikbaarheid van het product, Cochet PIERRE SPRL akkoord gaat met de klant zo spoedig mogelijk informeren en binnen de 30 dagen na de bevestiging van de bestelling of om het product te leveren, of om de bestelling te annuleren en terug te betalen.

Na bevestiging van de bestelling, kan geen orde verandering in aanmerking genomen. Als de klant wil extra items, moeten ze een nieuwe orde aan boord.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om niet door te gaan met de bestelling van de koper:

- In geval van bestelling (en) van meer dan, de inhoud of de frequentie, de behoeften van een bepaalde en meer in het algemeen in het geval van abnormale vraag of kwade trouw van de koper.
- Indien informatie uit de bancaire organisatie die belast is door de verkoper van het management control van de verordening met vermelding van de onmogelijkheid om de betaling van de Koper te implementeren.

De Verkoper zal de Koper op de hoogte door het sturen van een e-mail.

Artikel 4: Verzending en Levertijd

De levering van de opgegeven bij het bestellen van producten. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de validatie van de bestelling door de verkoper.

De producten zijn (naar keuze van de koper)
- Verwijderd het hoofdkantoor van COCHET PIERRE sprl
- Geleverd aan het adres dat is opgegeven door de koper bij de bestelling.

-boeken In Bpost kantoor van zijn keuze (enkel in België, neem dan contact met ons op voor levering in een ander land).


Verzendkosten zijn voor rekening van de koper en zijn afhankelijk van de levering methode tijdens de orde, namelijk gekozen:

De hoeveelheid verzending hangt af van het soort en aantal bestelde producten. Dit bedrag wordt opgegeven aan de koper bij het plaatsen van de bestelling. Voor bestellingen waarvan de totale meer dan 100 € BTW, levering is gratis.
Terugtrekking winkel is gratis.

De Koper wordt geïnformeerd dat de bestelling kan worden opgesplitst in meerdere zendingen of pakjes. Deze splitsing heeft geen invloed op het bedrag van de verzendkosten zoals hierboven gedefinieerd.

Indien de koper niet aanwezig is tijdens de levering van zijn bestelling, zal hij verantwoordelijk om te gaan halen in het postkantoor verklaring op het papier door Bpost aan hem zal worden gepresenteerd.

Artikel 5: Naleving van de orde - terugkeer van de producten

Als onderdeel van een koopovereenkomst met een consument in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de bescherming van de consument gesloten, de consument het recht om COCHET PIERRE SPRL afzien op de hoogte heeft de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de datum van levering van de goederen.

Klanten die dit recht moet contact COCHET PIERRE RPD binnen de genoemde periode is het aantal uit te oefenen: 019 / 69.95.08 of per e-mail op het volgende adres: info@materiel-piscine.eu. De producten moeten worden geretourneerd op kosten van de klant, Cochet PIERRE SPRL in hun originele en onbeschadigde staat met originele verpakking en een kopie van de factuur / pakbon.

Cochet PIERRE SPRL zal de klant terugbetalen van de aankoopprijs al binnen 30 dagen na de aanvaarding van het herstel betaald. Elk product dat is beschadigd of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet worden terugbetaald of geruild. In het geval van abnormale of excessieve rendementen, Cochet PIERRE BVBA behoudt zich het recht voor een bestelling later te weigeren.

Elk voorbehoud of geschil betreffende de naleving van de levering dient de verkoper (fax of e-mail) in kennis worden gesteld en bevestigd per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen een termijn van maximaal 10 dagen na verzending van de bestelling. Koper dient de rechtvaardiging voor de afwijkingen te bieden en treft een regeling voor de verkoper door te gaan met hun vinden en, in voorkomend geval te verhelpen. Als zodanig zal de koper afzien van zichzelf tussenliggende of gebruik maken van een derde partij om Daartoe wordt tussenkomst modaliteiten vrij vastgesteld door de verkoper.

Eventuele terugkeer van het product zouden zijn beïnvloed door de koper van een bankschroef - of onjuist - niet kan worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper - deze aanvaarding niet waard verdere erkenning van de verantwoordelijkheid van deze laatste. De terugkeer van de producten - en onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de verkoper, zoals hierboven omschreven - is het feit dat de door de terugkeer goederen is ingericht naar de koper door de verkoper en de koper kan rechtvaardigen de oorsprong van de aankoop. Het is de koper aan de verkoper om alle informatie, rechtvaardiging te geven en in het algemeen bewijzen waarschijnlijk getuigen van de realiteit van het vermeende gebrek of niet-conformiteit.

Artikel 6: Overdracht van eigendom en risico-overdracht

Het doel van de bestelling producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling, in hoofdsom, kosten en accessoires.

Dit beginsel belet niet dat, na ontvangst door de koper van de bovengenoemde producten - receptie worden opgevat als geplaatst in de handen van de koper - de overdracht aan de koper het risico van verlies of beschadiging van goederen onder voorbehoud eigendommen en schade die zij kunnen lijden of veroorzaken.

Artikel 7: Prijs - Betaling

Verkoop prijzen zijn weergegeven in de website zijn slechts geldig voor de verkoop via de Website. Deze prijzen gelden niet voor rechtstreekse verkoop aan het hoofdkantoor van de verkoper.

Prijzen weergegeven op de website zijn in euro's () alle belastingen (BTW en eventuele andere toepasselijke belastingen). Prijzen zijn voor opnames in de winkels. Om die reden geven deze prijzen niet de verzendkosten die zullen worden gedragen door de koper bevatten. Verkoper behoudt zich het recht voor op elk moment om de prijzen te wijzigen - en meer in het algemeen de verkoopvoorwaarden. De prijs en de voorwaarden van toepassing op de bestelling van de koper zijn die van kracht zijn op de datum validatie bestelling door de Koper.

De prijs is betaalbaar in volle per creditcard of overschrijving direct naar de website bij het bestellen. Betaling geschiedt via een beveiligd betalingssysteem SSL SSL is een encryptie-systeem vast te leggen en de overdracht van bankgegevens. Na betaling, zal de koper automatisch doorgestuurd naar de verkoper bank partner site. Het heeft dus nooit de toegang tot bankgegevens door Koper: het wordt alleen geïnformeerd door de bancaire partner van een goede afwikkeling van transacties.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid

Referenties en informatie op de website gepresenteerd werden in beslag genomen van de door de leveranciers verstrekte informatie. Foto niet contractueel bindend en kunnen niet ter vervanging van de productomschrijving.

Volgens de huidige regelgeving, de verkoper is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering (met inbegrip van vertraagde levering) van de controle toe te schrijven aan de koper, de onvoorspelbare en onoverkomelijke derde of een geval overmacht.

Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele moeilijkheden of tijdelijke onmogelijkheid om de website te wijten aan telecommunicatienetwerk storingen zijn, wordt de koper geïnformeerd over de complexiteit van de mondiale netwerken, en de toestroom op bepaalde uren, gebruikers Internet. Het is dezelfde potentiële hackers of virussen inbraken die zich kunnen voordoen, kan de verkoper niet garanderen absolute bescherming van de Website.

Cochet PIERRE SPRL behoudt zich het recht voor om de door de klant (on-line, per e-mail of anderszins) in een geautomatiseerd bestand van hem gegevens op te nemen.

De volgende gegevens worden opgeslagen in het geval van een online bestelling:

- Zoals naam, e-mailadres, leeftijd, adres, enz.

Deze gegevens worden eigendom van COCHET PIERRE SPRL te zijn en zullen uitsluitend worden gebruikt door de laatste om een betere dienstverlening te garanderen aan haar klanten. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor de organisatie van informatie- en promotiecampagnes in verband met producten aangeboden.

Als de cliënt niet langer wenst te commerciële informatie te ontvangen, moet de klant COCHET PIERRE SPRL informeren telefonisch op 019/699508 of e-mail op het volgende adres: info@materiel-piscine.eu

De website voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alsook in de voorlichting en bescherming van de consument.

Artikel 9: Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden en alle aan- en verkooptransacties daarin overwogen, zijn onderworpen aan en wordt geregeld door het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Huy en Hannuit vrede van Justitie bevoegd.